صاحب‌نظران و اشخاصى که با تصوير سر و کار دارند در مورد چگونگى ترکيب‌بندى تصوير نظرهاى متفاوتى عنوان مى‌کنند. عده‌اى قواعد موجود را کورکورانه تقليد مى‌کنند؛ عده‌اى قواعد پيش پا افتاده و معمول را به کار مى‌گيرند؛ برخى قواعد و فرضيات را رد کرده و نماى خود را به‌طور تصادفى و بدون در نظر گرفتن نکتهٔ خاصى ترکيب مى‌کنند. اما در واقع، هر گونه بررسى عميق ترکيب‌بندى تصوير بايد با شرايط عينى موضوع در ارتباط باشد و اين روشى است که اشخاص حرفه‌اى و باتجربه به‌کار مى‌گيرند.


درک ترکيب‌بندى تصوير به هنرمند امکان مى‌دهد تا به کمک تصاوير جذاب و مفهوم، توجه بيننده را جلب کند و بر احساسات او نسبت به موضوع و فضاى داستان تأثير گذارد.