در فيلمبردارى براى اجراء برهم‌نمائى بايد قاب تصوير را بيش از يک بار نور داد (نوردهى مضاعف) يا آن‌طور که معمول است با دستگاه‌هاى چاپ اپتيک در لابراتور به نتيجهٔ لازم دست يافت. در تلويزيون عمل برهم‌نمائى تصاوير ساده است و با حرکت دسته‌هائى که روى ميز ترکيب تصاوير وجود دارند مى‌توان دو يا چند منبع تصوير را به‌طور همزمان روى هم نشان داد. (برهم‌نمايى).


از آنجا که رنگ‌مايه‌هاى تصاوير برهم‌نمايى شده، حالت افزايشى دارند، نواحى روشن هر تصوير معمولاً در رنگ‌مايه‌هاى تيره‌تر نماى ديگر محو مى‌شود. چگونگى نمايش موضوع‌ها در دو تصوير برهم‌نمائى شده به رنگ‌مايه‌هاى نسبى تصوير بستگى دارد. چنانچه موضوعى با رنگ‌مايه‌هاى روشن بر زمينهٔ سياه برهم‌نمائى شود، به‌نظر کامل و يک‌دست مى‌آيد. اگر اين برهم‌نمائى بر زمينه‌‌هاى روشن‌تر انجام گيرد، نتيجه محوتر خواهد شد. تصويرى که بر چندين رنگ‌مايه‌ برهم‌نمائى شود نيمه‌ شفاف ظاهر خواهد گشت. بدين جهت همواره بايد از تصاوير مغشوش و درهم پرهيز کرد به‌ويژه اگر تصاوير حاوى چندين رنگ يا رنگ‌مايه باشند.


از نظر توليدي، برهم‌نمائى تصاوير مفاهيم و کاربردهاى گوناگون دارد:


- پيوند مکانى: نمايش دو يا چند رويداد که به‌طور همزمان در مکان‌هاى مختلف اتفاق مى‌افتد.


- قياس: نمايش شباهت‌ها و اختلاف‌هاى بين موضوع‌هاى متقابل.


- گسترش: نمايش مراحل يک فرايند (برهم‌نمائى خانهٔ نيمه‌تمام با طرح‌هاى ساختمانى آن).


- رابطه: نمايش روابط متقابل موضوع‌ها و چگونگى قرارگيرى آنها.


- انديشه: نماى نزديکى از يک شخص با تصويرى از افکار و انديشه‌هاى آن برهم‌نهائى مى‌شود.


برهم‌نمائى تصاوير کاربردهاى مکانيکى نيز دارد:


- براى دستيابى به تصاوير به ظاهر شفاف (اشباح).


- براى سنجش نسبت‌هاى بزرگ‌تر و کوچک‌تر (غول‌ها و کوتوله‌ها).


- براى ظاهر و غيب کردن.


- براى ترکيب عناوين برنامه با تصوير ديگر.


- براى وارد کردن موضوع‌ها با نماى پس‌زمينه.


- براى اضافه‌کردن ”بافت سطحي“ يا حاشيهٔ تزئينى به نما.


- براى تأکيد يا معرفى جزئيات (جاده‌هاى روى نقشه يا نواحى انتخابى).


فصل‌هاى مونتاژ: اين فصل‌ها دو شکل مختلف به‌خود مى‌گيرند:


۱. توالى سريع نماهائى که با هم فکر واحد يا مجردى را القاء مى‌کنند (پيشرفت يا عمر).


۲. چند تصويرنمائى که چند وضعيت مرتبط را نشان مى‌‌دهد؛ به‌طور مثال، مجموعه نماهاى مختلف يک صحنه با موضوع‌هاى يکسان يا رويداد مشابه.