پس از انجام دادن تمرينات مربوط به عبارت‌خوانى اين کتاب، مى‌توانيد افزايش سرعت مطالعهٔ خود را اندازه‌گيرى کنيد. براى اين کار، چهار صفحه از يک کتاب داستانى را بخوانيد و سرعت خواندن خود را اندازه بگيريد. سعى کنيد با حداکثر سرعتى که ميزان مطلوبى از درک مطالب را براى شما ميسر مى‌سازد مطالعه کنيد. تعداد کلماتى را که در يک دقيقه مى‌توانيد بخوانيد معين کنيد و اين رقم را يادداشت نمائيد. اين سرعت را با سرعت مطالعهٔ اوليهٔ خود که در مورد مطالب ساده معين کرديد مقايسه کنيد. تفاوت حاصل از افزايش سرعت مطالعهٔ شما در نتيجهٔ تمرينات فوق است. اندازه‌گيرى افزايش سرعت مطالعهٔ خود را در مورد مطالب اجبارى مدتى به عقب بيندازيد، تا اينکه بتوانيد يک برنامهٔ تمرينى روزانه را در مورد مواد خواندنى اجبارى نيز پياده کنيد.