پيش از انجام تمرينات مربوط به عبارت‌خواني، سرعت فعلى خواندن خود را معين کنيد تا بعد بتوانيد پيشرفت خود را در سرعت خواندن اندازه بگيريد. بهتر است اين کار را با چندين مطلب مختلف انجام دهيد. بنابراين، پيشنهاد مى‌شود که سرعت فعلى خواندن خود را هم در مورد مطالب اجبارى چون کتاب‌هاى درسى و مجلات علمى و هم در مورد مطالب مورد علاقه و آسان چون کتاب‌هاى داستان، مجلات،و روزنامه اندازه بگيريد.


براى اندازه‌گيرى سرعت خواندن، ابتدا ميانگين تعداد کلمات يک صفحهٔ کتاب را با استفاده از فرمول زير حساب کنيد.


فرمول تعداد کلمات يک صفحه:


ميانگين کلمات يک صفحه = (تعداد سطرهاى يک صفحه) x تعداد کلمات سه سطر/۳


براى انجام محاسبهٔ فوق، ابتدا صفحه‌اى را از کتاب که از نظر تعداد کلمات نسبت به ساير صفحات کتاب وضع متوسطى دارد انتخاب کنيد. تعداد کلمات سه سطر اين صفحه را که باز هم نسبت به ساير سطرهاى کتاب وضع متوسطى دارند بشماريد. اين تعداد را بر سه تقسيم کنيد. نتيجه، تعداد متوسط کلمات يک سطر است. بعد، عدد حاصل از تقسيم فوق را (تعداد متوسط کلمات يک سطر) در تعداد سطرهاى صفحهٔ موردنظر ضرب کنيد. نتيجهٔ حاصل تعداد کلمات يک صفحه را نشان خواهد داد. اين عدد را در صفحهٔ اول کتاب يادداشت کنيد تا بتوانيد بعداً به آن مراجعه نمائيد.


۱مرين مربوط به محاسبهٔ سرعت خواندن در مورد مطالب اجبارى:

چون کتاب‌هاى درسى و مجلات علمي، يک کتاب درسى يا مقاله‌اى از يک جملهٔ علمى را انتخاب کنيد. از يک ساعت که داراى ثانيه‌شمار است استفاده کنيد و زمان دقيق شروع به مطالعه را يادداشت کنيد. با سرعت معمولى خود حدود چهار صفحه را بخوانيد و زمان دقيق پايان مطالعهٔ خود را يادداشت کنيد. زمان شروع مطالعه را از زمان پايان کم کنيد تا زمان مطالعهٔ خود را محاسبه نمائيد. خلاصه‌اى از آنچه را که خوانديد بنويسيد. بعد مطالب را از نو بخوانيد و ميزان فهم خود را از مطالب تخمين بزنيد (ضعيف، متوسط، خوب، خيلى خوب). بالاخره با استفاده از فرمول زير، سرعت مطالعهٔ خود را برحسب تعداد کلمات در دقيقه محاسبه کنيد.


- فرمول سرعت مطالعه:


- W= تعداد کلمات يک صفحه


- P= تعداد صفحات خوانده شده


- M= زمان مطالعه برحسب دقيقه


- تعداد کلمات در دقيقه = ( M / ( P x W


سرعت مطالعه و ميزان فهم خود را که به طريق فوق محاسبه کرديد يادداشت کنيد.


۲مرين مربوط به محاسبهٔ سرعت خواندن در مورد مطالب آسان:

مثل کتاب داستانى و روزنامه. با استفاده از روش فوق، اين بار با يک مطلب آسان‌تر، سرعت مطالعه و ميزان فهم خود را محاسبه کنيد.


نتايج محاسبات فوق سرعت فعلى مطالعه و ميزان فهم شمار را براى مطالب آسان و دشوار نشان مى‌دهند.