دستورالعمل زير به شما نشان مى‌دهد که چگونه سؤالات مختلف را با موضوعات مختلف مقايسه کنيد. اين دستورالعمل مى‌تواند به شما در طرح بعضى سؤالات و شناسائى بعضى روش‌هاى تجسس مربوط به موضوعاتى که شما در حال حاضر با آن مواجه هستيد کمک مى‌کند.

راهنمائى

حداقل دو درس از دروس خود را (تاريخ، فيزيک، ادبيات، زيست‌شناسي، و غيره) در جدول زير وارد کنيد. در ستون موضوع، با توجه به فهرست سمت راست جدول، نوع سؤال يا روش تجسسى را که فکر مى‌کنيد براى آن موضوع مناسب است يک علامت بزنيد. در صورت لزوم انواع ديگر سؤالات با روش‌هاى تجسسى را مى‌توانيد در پائين جدول وارد کنيد. اين کار را براى چند موضوع درسى انجام دهيد. با مقايسهٔ علامت‌هائى که در ستون‌هاى مربوط به موضوعات گذاشته‌ايد، ببينيد که در موضوعات مختلف روش‌هاى متفاوت تجسس به‌کار مى‌روند يا روش‌هاى يکسان.


دستورالعمل مقايسهٔ سؤالات با موضوعات مختلف

۱. موضوعات مورد نظر خود را در جدول زير وارد کنيد.


۲. زير هر موضوع در مقابل طبقات سؤال‌ها يا روش‌هاى تجسسى که به‌نظر شما براى يادگيرى موضوع مورد نظر مفيد هستند علامت بزنيد.

دستورالعمل مقايسهٔ سؤالات با موضوعات مختلف(۱)

طبقات براى روش‌هاى سؤال کردن
و تجسس
موضوع موضوع موضوع موضوع
چه کسي؟
چه چيزي؟
کجا؟
چه وقت؟
چرا؟
چگونه؟
چه وقت اتفاق مى‌افتد؟
علت‌هاى آن چيست؟
منظور ما از ... چيست؟
اگر ... اتفاق افتد چه مى‌شود؟
مى‌توانيم اين کار را ... بکنيم
چرا نه؟
چگونه؟
اين ... امکان دارد؟
غيره
تز اصلى چيست؟
نکات اصلى کدام‌ هستند؟
جزئيات چه هستند؟
روابط دروني
روابط بيروني
فرض‌هاى اصلي
اهميت و ارزش

دستورالعمل مقايسهٔ سؤالات با موضوعات مختلف(۲)

طبقات براى روش‌هاى سؤال کردن
و تجسس
موضوع موضوع موضوع موضوع
طبقه‌بندى سؤالات
۱. سؤالات حافظه‌اي
۲. سؤالات ترجمه‌اي
۳. سؤالات تفسيرى
۴. سؤالات کاربردي
۵. سؤالات تحليلي
۶. سؤالات ترکيبي
۷. سؤالات ارزشيابي
خلاصه کردن
بسط دادن
تعميم دادن
-سطوح
فيزيکي
روان‌شناختى
اخلاقي
فلسفي
-دامنه‌ها
مشخص <-> کلي
ساده <-> پيچيده
واقعى <-> ادراکي
عملى <-> غيرعملي
-جهت‌گيرى
زمان؟
موقعيت؟
مردم؟