به‌علت تنوع مطالب ادبى و استنباط‌هاى مختلف فردى از مطالب ادبى تمرينات به‌خصوص خواندن براى درک زيبايى و جنبه‌هاى هنرى ميسر نيست. بهترين تمرين، خواندن هرچه بيشتر است. کتاب‌هاى داسناني، اشعار، نمايش‌نامه‌ها، و داستان‌هاى کوتاه را انتخاب کنيد و فنون بحث شده در اين فصل را در مورد آنها به‌کار بريد.به ياد داشته‌ باشيد که در آثار هنرى هميشه منظور و مقصود نويسنده صريحاً بيان نمى‌شود. اين فرصت تفسير و استنباط‌هاى فردى را براى شما فراهم مى‌سازد.


در مطالعهٔ آثار ادبي، علاوه بر توجه به نکات واقعى و ظاهرى مطالب، براى درک عميق‌تر مطالب، از روش سؤال کردن، تجسم کردن، ربط دادن، و استنباط کردن استفاده کنيد. هدف خواندن براى درک زيبايى و جنبه‌هاى هنرى علاوه بر بسط آگاهى از مطالب و مفاهيم مختلف ادبي، غنى کردن زندگى و کسب لذت است. اين کار مستلزم افزايش حساسيت و شرکت فعالانهٔ شما به‌منظور درک معانى نويسنده و نتيجه‌گيرى از سوى شما است.