فنون اساسى روش دقيق‌خوانى عبارتند از: سازمان دادن، حاشيه‌نويسى و علامت‌گذاري، و خلاصه کردن. در سازمان دادن، خواننده به‌دنبال سازمان فکرى مؤلف مى‌گردد و از رابطهٔ بين مطالب آگاه مى‌شود. با حاشيه‌نويسى و علامت‌گذاري، خواننده صفحات را علامت‌گذارى مى‌کند تا ساختمان مطالب را روشن‌تر سازد. در خلاصه کردن، خواننده مطالب را مرور مى‌کند و درک خود را از مطالب روشن‌تر و بهتر مى‌سازد.