۱. يک مطلب نسبتاً کوتاه غير داستانى را از ميان مطالب خواندنى جارى خود (مثل يک مقالهٔ علمي، يا فصلى از يک کتاب، و غيره) انتخاب کنيد. آن را به‌طور اجمالى بخوانيد تا نوعى آشنايى با تز اصلى و نکات اصلى به‌دست آوريد. بعد آن را به‌طور دقيق بخوانيد، و علامت‌گذارى و حاشيه‌نويسى بکنيد. براى اين کار يا از روشى که در اين فصل بحث شد استفاده کنيد يا رمزها و اشاره‌هاى خودتان را به‌کار بريد. بعد از اتمام مطالعه، يک خلاصه تهيه کنيد، و سعى کنيد در اين خلاصه تز اصلي، نکات اصلي، و جزئيات لازم را بگنجانيد.


کاربرد اين روش دقيق‌خوانى خود را با توجه به راهنمائى‌هاى جدول چارت مرور فنون دقيق‌خوانى با يک فصل ارزش‌يابى کنيد.


۲. يک مطلب غير داستانى ديگر انتخاب کنيد. آن را به‌طور اجمالى بخوانيد و بعد يک سؤال دربارهٔ تز اصلى آن طرح کنيد. بعد مطلب را به‌طور دقيق بخوانيد، و آن نکاتى را که براى پاسخ دادن به سؤال کمک مى‌کنند علامت بگذاريد. آن‌گاه جواب سؤال را بنويسيد. در صورت امکان، اين کار را با تغيير سؤال به‌صورت بيان يک تز اصلى انجام دهيد، و نکات علامت‌گذارى شده را براى توصيف اين تز به‌کار بريد.


کاربرد روش خود را با استفاده از راهنمائى‌هاى جدول چارت مرور فنون دقيق‌خوانى با يک فصل ارزش‌يابى کنيد.


۳. به هنگام مطالعهٔ يک فصل طولانى که داراى عنوان‌هاى زيادى است، انديشه‌ها و موضوع‌ها را خلاصه کنيد و آنها را طورى براى خود دسته‌بندى کنيد که فقط پنج قسمت اصلى تشکيل دهند.


۴. فصلى از کتاب درسى يا يک کتاب داستانى يا مقاله‌اى از يک روزنامه را به‌طور دقيق بخوانيد. مطالب را بر اساس طرح‌هاى مختلف ساختار مطالب که در اين فصل آمده‌اند به چندين صورت دسته‌بندى کنيد. بعد تعيين کنيد که کدام طرح براى ربط دادن قسمت‌ها به تز اصلى مناسب‌تر است.


۵. در مورد کتابى که براى گذراندن يک امتحان مى‌خوانيد تعدادى سؤال که فکر مى‌کنيد در امتحان خواهند آمد طرح کنيد. براى طرح اين سؤالات ابتدا کتاب را به‌طور اجمالى بخوانيد. بعد با دقيق خواندن کتاب سعى کنيد به سؤالات جواب دهيد.


در اين مورد ملاک‌هاى دقيق‌خوانى جدول چارت مرور فنون دقيق‌خوانى با يک فصل را مورد نظر قرار دهيد.

چارت مرور فنون دقيق‌خوانى با يک فصل

فنون منابع راهنماى ارزش‌يابي
بررسى اجمالى براى تشخيص ساختمان اوليه
تز اصلي عنوان
تصورى مقدماتى از تز اصلى و نکات اصلى
به‌دست آورديد؟
مقدمه
نتيجه‌گيري
سؤالاتى را طرح کرده‌ايد که در موقع دقيق‌تر
خواندن بتوانيد به آنها جواب بدهيد؟
نکات اصلي عنوان‌هاى فرعى
جملات موضوعي
تعيين ساختار / علامت‌گذارى و حاشيه‌نويسي
تز اصلي عنوان آيا تز اصلى روشن‌کنندهٔ عنوان است؟
مقدمه آيا اين تز به اندازهٔ کافى وسيع است؟
نتيجه‌گيري آن‌طور که تمام نکات اصلى را دربر گيرد؟
نکات اصلي
نکات اصلى عنوان‌هاى فرعي آيا نکات اصلى به تز اصلى مربوط مى‌شوند؟
جملات فرعي
آيا رابطهٔ بين عنوان‌هاى فرعى و جملات
موضوعى را روشن کرده‌ايد؟
اطلاعات جزئى (جزئيات) محتواى پاراگراف‌ها
آيا جزئيات نکات اصلى را روشن مى‌کنند و
توضيح دهندهٔ آنها هستند؟
آيا اين اطلاعات واقعيات ساده، توضيح و
تفسير، يا مثال هستند؟
خلاصه
مرور انديشه‌هاى مهم همه منابع فوق
آيا تمام نکات اصلى را با تز اصلى ربط داديد؟
آيا نحوهٔ بسط تز اصلى و نکات اصلى را نشان
داديد؟
آيا خلاصهٔ شما براى مرور کردن در مواقع
بعدى مفيد است؟


۶. به هنگام تهيهٔ يک مقالهٔ تحقيقى کتاب‌هاى مربوط به مقاله را انتخاب کنيد و طرح خلاصه‌اى را که در اين مبحث معرفى شد در مورد آنها پياده کنيد. اين کار شما سازمان مطالب مؤلف و ديدگاه کلى او را روشن خواهد ساخت. بعد از اين کار، مى‌توانيد به‌نحو بهترى تصميم‌ بگيريد که کدام کتاب‌ها را به‌کلى کنار بگذاريد، يا کدام کتاب‌ها را در بعضى قسمت‌ها مورد استفاده قرار دهيد، يا کدام کتاب‌ها را به‌طور کامل بخوانيد.