زبان و زبان‌شناسى

کاربرد سه روش مطالعه در زبان و زبان‌شناسى

زبان و زبان‌شناسي تعدادى اصطلاح و موضوع کاربردهاى روش مطالعهٔ تجسسى
هدف
يادگيرى يک نظام تخصصى از نمادها (سمبل‌ها) که آدميان براى برقرارى ارتباط به‌کار مى‌برند. نمونه‌اى از اصطلاحات و مفاهيم توصيفى که مفاد هر يک از موضوع‌ها را دربر مى‌گيرند و بر اساس آنها نمونه‌هائى از تجسس را مى‌توان انجام داد.
روش‌هاى تجسسى عميق روابط بين اجزاء داخلى يک رشتهٔ علمى و روابط بين رشته‌هاى علمى مختلف را بررسى مى‌کنند. سه نمونه سؤال تجسسى که در زير مى‌آيند از سه مأخذ مختلف گرفته شده‌اند:
۱. از داخل خود رشتهٔ علمي
۲. از يک مأخذ مشخص خارج از آن رشتهٔ علمي
۳. از يک مأخذ نامشخص. سعى کنيد يک يا چند مأخذ احتمالى براى سؤال شماره (۳) پيدا کنيد؟
زبان‌هاى آفريقائي
مشتقات زبان‌هاى حامي، سوداني، بانتو، و هوتن توت.
۱. اساس تقسيم‌بندى زبان‌هاى بومى آفريقا به چهار خانواده.
۲. همبستگى بين زبان‌ها و گروه‌هاى قبيله‌اي.
۳. اختلاف بين جوامعى که به يک زبان صحبت مى‌کنند و دولت‌هاى استعمارى مستقل.
۱. کدام زبان‌هاى استعمارى سابق با زبان‌هاى ملت‌هاى جديد آفريقا رقابت مى‌کنند؟ (تاريخ)
۲. در کدام مناطق آفريقا زبان بانتو يعنى سواهيلى زبان اول يا دوم است؟ (جغرافي)
۳. زبان‌ها و فرهنگ آفريقايى چه تأثيرى بر زندگى در ايالات‌متحد داشته است؟
زبان‌هاى آلمانى / آنگلوساکسون
زبان‌هائى که ريشهٔ توتنى (از نژاد قديم آلمان) دارند و آنهائى که از زبان رومى کلماتى گرفته‌اند (خصوصاً زبان انگليسي).
۱. تکامل تاريخى از آلمانى قديم به آلمانى ميانه و آلمانى جديد، انگليسي، هلندي، ايسلندي، سوئدي، نوروژي، دانمارکي.
۲. تطبيق دستور زبان‌هاى آلماني.
۳. ادبيات.
۱. چه چيزى باعث دشوارى زبان انگليسى شده است؟ (زبان‌هاى آلمانى - آنگلوساکسون)
۲. سبک اپرائى موتزارت را به زبان آلمانى مورد بحث قرار دهيد. (موسيقي)
۳. به‌نظر شما تفاوت ميان انگليسى که در انگليس و آمريکا صحبت مى‌شود نمايندهٔ اختلاف بين دو ملت است؟ اگر چنين فکر مى‌کنيد، به چه طريق؟
زبان‌هاى شرقي
زبان‌هاى غير هند و اروپائى آسيا و جزاير اقيانوس کبير: چيني، تبتي، مالايايي، پلى‌نزي، ژاپني، و غيره.
۱. زبان چينى به‌عنوان يک زبان تصويري.
۲. کاربرد علامت‌هاى زبان چينى در زبان ژاپنى به همراه هجاهاى کاتاکانا.
۳. ساخت دستورى زبان به‌عنوان يک شاخص تقسيم‌بندى واقعيت (فرضيهٔ هورفيان).
۱. شباهت‌هاى بين زبان‌هاى چينى و ژاپنى کدام‌ هستند؟ (زبان‌هاى شرقي)
۲. انتقادى بر تعليمات کنفسيوس به زبان وى بنويسيد. (تاريخ / فلسفه)
۳. اشعار ژاپنى‌ها هايکو در ترجمه به زبان انگليسى چه تغييراتى کرده است؟
زبان‌هاى رومي
زبان‌هائى که واژگان و ساخت آنها اساس لاتينى دارند.
۱. تکامل تاريخى زبان لاتين از امپراتورى روم به زبان‌هاى ميانه و زبان‌هاى جديد ايتاليايي، فرانسه، اسپانيايي، پرتغالي، و روماني.
۲. توافق بين استقلال سياسى و هنرى جوامع هم‌زبان و تکامل زبان.
۳. مطالعهٔ حضور واژه‌هاى زبان‌هاى رومى و لاتين در زبان‌هاى غيررومي: انگليسي، آلماني، و روسي.
۱. اغلب گفته مى‌شود که اگر شما يک زبان رومى بدانيد، مثل زبان‌ اسپانيائي، براى شما يادگيرى زبان رومى ديگر مثل زبان فرانسه آسان مى‌شود. با اين نظر موافق هستيد؟ با آوردن مثال از حداقل دو زبان رومى نظر خود را با دليل بيان کنيد. (زبان‌هاى رومي)
۲. يک گفت و شنود به زبان لاتين بين ميکل آنجلو و لئوناردو داوينچى دربارهٔ شام آخر داوينچى بنويسيد. (تاريخ هنر)
۳. مردان فرانسوى و ايتاليائى داراى تصويرهاى ذهنى با تجسمات رمانتيک و آشکارا متفاوتى هستند. آيا اين تفاوت ناشى از اختلافاتى است که در زبان اين دو گروه مردان وجود دارد، يا اين که تفاوت در اصل وجود داشته و در زبان آنها منعکس شده است؟ در هر صورت جواب خود را توضيح دهيد.
زبان‌هاى سامي
زبان‌هاى غيرهند و اروپائى خاورميانه و آفريقاى شمالي: عبري، عربي، و امحاري.
۱. زنده‌سازى زبان عربى براى استفاده در دولت جديد اسرائيل.
۲. نظام نوشتارى عبرى عربي.
۳. زنده‌سازى زيان امحارى در اتيوپي.
۱. چه اتفاقى دارد مى‌افتد را به زبان عبرى ترجمه کنيد. (عبري)
۲. با مراجعه به حافظه و به زبان عبرى داستان پيدايش را بگوئيد. (تاريخ انجيل)
۳. قرآن چه تأثيرى بر نهضت سياهان مسلمان آمريکا داشته است؟
زبان‌شناسي
مطالعهٔ تکلم انسان از جمله واحدها، طبيعت، ساخت، و تغييرات زبان.
۱. پيش از زبان: فيزيکى و بيولوژيکي.
۲. زبان‌هاى خرد: توصيفى (فونولوژي، فونتيک، فونميک، تحليل کلمه‌اي، ترکيب، و ترتيب کلمه).
۳. مافوق زبان: روابط بين زبان و فرهنگ.
۱. دو فرهنگ در رابطه با دو زبان آنها را مورد بحث قرار دهيد. (مافوق زبان)
۲. تأثيرات يک خانوادهٔ دو زبانى بر رشد زبانى فرزندان آن خانواده چيست؟ (جامعه‌شناسي)
۳. اگر مسؤوليت انتخاب يک زبان جهانى به‌عهدهٔ شما بود، شما يکى از زبان‌هاى موجود را به‌کار مى‌برديد يا زبان ديگرى را انتخاب مى‌کرديد؟ دلايل خود را در هر يک از دو مورد بنويسيد.