بر اساس کارهاى مربوط به هر موضوع درسى وقت کار و تفريح خود را مشخص کنيد. براى هر موضوع به‌خصوص حداقل از يک هفته قبل به‌مطالعه بپردازيد. در اين مورد به پيشنهادهاى زير عمل کنيد.


- برنامهٔ مطالعهٔ خود را با ديدى واقع‌بينانه طرح‌ريزى کنيد:

مقدار زيادى کار براى يک مدت محدود نگذاريد.


- کارهاى فوق‌العاده را هم منظور بکنيد:

گاهى کارهاى غيرمنتظره و عوامل ديگرى پيش مى‌آيند که ممکن است برنامهٔ کار شما را به‌هم بزنند؛ براى اين کارها وقت لازم را پيش‌بينى کنيد.


- اوقات خود را تقسيم‌بندى کنيد:

براى مطالبى که يادگيرى آنها زياد به‌حافظه متکى است وقت مطالعه را تقسيم کنيد (مثلاً شبى يک ساعت در ۵ شب بهتر از ۵ ساعت در يک شب است.)


- از بهترين ساعت‌هاى خود استفاده کنيد:

کارهاى سنگين را براى ساعت‌هايى که بهتر مى‌توانيد کار کنيد اختصاص دهيد و ساعت‌هاى غيرتوليدى خود را براى کارهاى آسان بگذاريد.


- در صورت امکان مطالب مشابه را با هم نخوانيد:

خواندن مطالب مشابه با يکديگر اشتباه مى‌شوند و در کار شما مزاحمت ايجاد مى‌کنند.