۱. حتماً در جلسات آخر درس پيش از امتحان در کلاس شرکت کنيد. اغلب معلمان مطالب امتحان را در جلسات آخر مرور مى‌کنند و دربارهٔ امتحانات توضيح مى‌دهند.


۲. سعى کنيد بفهميد که دقيقاً چه مطالبى در امتحان خواهند آمد.


۳. از معلم بخواهيد تا نوع امتحان خود (انشائي، چند گزينه‌اي، و غيره) را از پيش مشخص کند. اگر از پيش بدانيد که چه نوع امتحانى از شما به ‌عمل خواهد آمد، به‌طور مؤثرترى مى‌توانيد براى آن امتحان به‌خصوص مطالعه کنيد.


۴. خود را پيش از وقت آماده کنيد. تمام مطالب مربوط (کتاب درسي، يادداشت‌هاى کلاسي، و ساير مطالب) را به‌طور اجمالى و انتخابى بوانيد. براساس اين بررسى ميزان دشوارى مطالبى را که لازم است با دقت بيشترى بخوانيد مشخص کنيد.


۵. مقدار زمان لازم را تخمين بزنيد و زمان مطالعهٔ خود را از پيش بودجه‌بندى کنيد.


۶. به‌طور دقيق معين کنيد که در هر مطالعه به چه هدفى مى‌خواهيد برسيد.


داشتن يک هدف مشخص از مطالعه بهتر از بدون هدف و به‌طور اتفاقى خواندن است. در شب قبل از امتحان فقط به دوره کردن مطالب بپردازيد. در فاصلهٔ بين آخرين دوره کردن و جلسهٔ امتحان مطالب ديگرى نخوانيد.