هنگامى که مجموعهٔ کتابخانه از حدى گذشت که ديگر حافظه کتابدار در به خاطر آوردن محل قرار گرفتن کتاب خاصى يارى نکرد، ضرورى است روشى براى دست‌يابى سريع به کتاب‌ها اتخاذ گردد. به عبارت ديگر هدف از سازماندهى مجموعهٔ کتابخانه برقرارى نظمى است که از طريق آن هم کتابدار و هم مراجعه‌کننده به سرعت، سهولت و صحّت کتاب مورد نظر خود را در ميان ساير کتاب‌ها پيدا کند. هر روشى که منتهى به احراز هدف مذکور شود و در ضمن بتواند مراجعه‌کننده را از راهنمائى کتابدار براى دست‌يابى به کتاب بى‌نياز سازد، موفق است.


روش‌هاى گوناگونى براى تنظيم مجموعه کتابخانه وجود دارد که هر کدام داراى ويژگى‌هاى خاص خود است. ولى اکثراً داراى يک خاصيت مشترک هستند و آن قرار گرفتن کتاب‌هاى هم‌موضوع کنار يکديگر است.


- فهرست‌نويسى توصيفى:

به ترتيب شامل نوع مؤلف، عنوان کتاب، وضعيت ناشر (محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار) و تعداد صفحات است. اکثر اين اطلاعات از روى صفحهٔ عنوان کتاب به‌دست مى‌آيد.


- فهرست‌نويسى تحليلى:

نمايانگر موضوع و ساير مشخصاتى است که شناسائى کتاب را براى مراجعه‌کننده ميسّر مى‌سازد.