از طريق ISMN کليه انتشارات چاپى موسيقى که براى فروش، اجاره يا به‌صورت رايگان توليد شده است شناسائى مى‌شوند. (حتى اگر يک بخش، يک نت موسيقى يا بخشى از چند رسانه‌‌هاى موسيقى باشد.)


ISMN از چهار قسمت که شامل ۱۰ رقم است تشکيل شده است:


- حرف M که آن را از ساير شماره‌هاى استاندارد جدا مى‌کند.


- پيش‌شماره يک ناشر، موسيقى معينى را در نظام ISMN شناسائى مى‌کند.


- شناسه عنوان، انتشارات معينى را شناسائى مى‌کند.


- قسمت چهارم رقم کنترل است که از محاسبه قدر مطلق ۱۰ با وزن‌هاى متفاوت ۳ به ۱ از سمت چپ به راست که از زير حرف ‌M شروع مى‌شود، به‌دست مى‌آيد.(حرف M ارزش معادل رقم ۳ را دارا است.)


ISMN از قابليت تبديل شدن به شکل رمزينه ۱۳ رقمى (EAN) برخوردار است که با استفاده از پيش شماره ۹۷۹ در اول شماره ISMN و تغيير رقم کنترل به‌دست مى‌آيد.


در موقع تبديل ISMN به EAN، حرف M ارزش معادل صفر (۰) پيدا مى‌کند، گاه تصميم‌گيرى دربارهٔ اينکه آثارى چون کتاب‌هاى آواز، سرودهاى مذهبي، يک آلبوم با متن زياد يا مطالب تصويري، يک اثر موسيقى است، يا يک کتاب معمولى و يا هر دو، مشکل است. در چنين مواردى مى‌توان هم شابک و هم ISMN به آنها اختصاص داد.


اداره ISMN را سازمان جهانى ISMN عهده‌دار است.


نشانى:


International ISMN‌ Aency
Staatsbibliothek Zu Berlin
-PreuBischer Kulturbesitz-
D-10772 Berlin, GERMANY
Tel: (+4930) 266 - 2338, 266 - 2498
Fax: (+4930) 266 - 2378
e-mail: ISMN @ sbb.spk-berlin.de
URL: http://ISMN.international.org