در سال ۱۹۹۶ قراردادى بين سازمان بين‌المللى شماره‌‌گذارى کالا (EAN)، سازمان جهانى شابک و انجمن کدگذارى يکسان (Uniform Code Council - UCC) و مؤسسه بين‌المللى (International Standard Music Number - ISMN) به‌منظور گسترش همکارى همه جانبه منعقد گرديد. اين امر، نظارتى بر نمايندگى‌هاى مربوط در ساير مجامع ايجاد کرده، مشاوره‌ها و دستورالعمل‌هائى براى شماره‌گذارى مواد کتابى غير چاپى پيشنهاد مى‌نمايد.


نشانى اين مؤسسه در زير آمده است:


EAN (European Article Number) International
Rue Royale 145
1000Brussels,Belgium
Tel: (+322) 2271020
Fax: (+322) 2271021
e-mail: info @ ean.be
URL:http//www.ean.be
UCC (Uniform Code Council)
Princeton Pik Corporate Centre
1009Lenox Drive, Suite 202
Lawrenceville, NJ 08648, USA
Tel: (+1609) 6200200
Fax: (+1609) 6201200
URL: http://www.uc-council.org