موضوع عبارت است از فکر و انديشهٔ اصلى در برنامه يا به‌عبارت ديگر ايدهٔ برنامه‌ساز در ساخت برنامه که در وجه خاصى تجلى پيدا کرده باشد. مثلاً فکر آزادى‌خواهى با اين نظر که در افريقاى جنوبى سياهان آزاد نيستند موضوع يک متن، سناريو يا طرح واقع مى‌شود و اين فراگرد مى‌تواند به يک مقاله يک نمايش‌نامه، يک شعر، يک نقاشى و يا يک سخنرانى ختم شود، هم‌چنين مى‌توان آن را به يک برنامهٔ تلويزيونى يا راديوئى تبديل کرد.


تقسيم‌بندى موضوعى برنامه‌هاى صدا و سيما برحسب اهميتى که موضوع در شرايط مختلف پيدا مى‌کند و توجه و تأکيدى که نظام حاکم به آن دارد متفاوت و هميشه هم قابل بحث است در سال‌هاى اخير عناوين موضوع‌ها روال يکسانى نداشته و در طول زمان و برحسب نوع رسانه در تهران و شهرستان‌ها متفاوت بوده است.


عناوين موضوع‌هاى کلى که به تصويب شوراى عالى برنامه‌هاى صدا و سيما رسيده است عبارتند از:


معارف اسلامى (مذهبي)، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي، سياسي، خبر، هنر و ادب، علم و فن، ورزش و تفريحات سالم، اطلاعات عمومي، جنگ تحميلى.