رسانه‌هاى شنيدارى دسته‌اى از رسانه‌هاى الکترونيکى هستند که از حس شنوائى براى انتقال پيام استفاده کرده و مطالب را از طريق تصوير منتقل مى‌کنند.