۱. با اهميت هستند.


۲. مخاطبان زياد دارند.


۳. معمولاً ملى و فراملّى هستند.


۴. در سياست‌هاى کشور تأثير دارند.


۵. از لحاظ تاريخى مهم هستند.


۶. در تصميم‌گيرى‌ها مؤثر هستند.


۷. از لحاظ ارزش براى نظام مهم هستند.


بعضى از برنامه‌هاى خبرى به لحاظ گستردگى دامنهٔ موضوع و اهميت آن ضرورت دارد در چند بخش خبرى پخش شوند، از اين‌رو براى اينکه برنامه‌ها يکنواخت نشوند از خبرنگاران درخواست مى‌شود چند نوع پلاتو و توصيف متفاوت از رويداد داشته باشند. مثلاً در يک راهپيمائى پلاتوهاى متفاوت ارائه دهند. از مسير راهپيمائى توصيف‌هاى متفاوت داشته باشند. مثلاً قرائت قطعنامه راهپيمائى را که يک موضوع است دو خبرنگار يا يک خبرنگار به دو شيوه اجرا کنند که در اين صورت هنگام تدوين خبر به آن تنوع مى‌دهد و براى مخاطب جذاب خواهد بود.