هر خبر منبع و سرآغازى دارد که به شيوه‌هاى مختلف به خبرنگار منتقل مى‌شود. مبادى ورودى خبر و انتقال آن به خبرنگار را منبع خبر گويند. منابع خبرى رسانه‌ها متعدد و به اين شرح هستند:


۱.خبرنگاران:

خبرنگاران براساس درک، شناخت و مطالعاتى که از محيط اطراف خود دارند، برحسب نياز، پيشنهاد تهيه خبر در موضوع‌هاى مختلف را مى‌دهند.


۲.سردبيران:

سردبيران براساس شناخت و مطالعاتى که از جامعه دارند، خود منشاء تهيه خبر مى‌شوند.


۳.مديران خبر:

مديران واحدهاى خبر نيز براساس نيازهاى جامعه و رسانه و شناخت از وضعيت ملى و فراملّى دستور تهيه خبر را مى‌دهند.


۴.رسانه‌ها:

رسانه‌ها نيز به‌عنوان منبع خبر براى خبرنگاران تلقى مى‌شوند و معمولاً جرايد، مطبوعات و راديو و تلويزيون به اخبار يکديگر استناد مى‌کنند.


۵.سازمان‌ها، ادارات و نهادها:

نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و اطلاعاتى که سازمان‌ها، ادارات، کارخانجات و نهادها منتشر مى‌کنند نيز، از جمله منابع خبرى به شمار مى‌روند.


۶.بانک اطلاعات:

بانک اطلاعات يک منبع مطمئن و سريع براى تهيه اطلاعات است. در بانک اطلاعات، مجموعه‌اى از اطلاعات و اخبار سازمان‌ها و ديگر بخش‌هاى جامعه در ابعاد ملى و فراملّى دسته‌بندى شده‌اند و در کمترين فرصت ممکن مى‌توان به آنها دست يافت. بانک اطلاعات در صورت طراحى مناسب مى‌تواند در اسرع وقت سوابق قبلى يک موضوع خبرى را در اختيار قرار دهد.


۷.روابط عمومى:

روابط عمومى سازمان‌ها نيز از جمله منابع خبرى به‌شمار مى‌روند و هماهنگ‌کننده و تسهيل‌کنندهٔ ارتباط بين خبرنگار و منبع خبر هستند. نقش روابط عمومى در بيان تحول‌هاى دستگاه‌هاى اجرائى بسيار گسترده است.


۸.مردم:

مردم نيز با اطلاع‌رسانى وقايع رويدادها و انتقال آنها به رسانه‌ها، نقش مهمى در منابع خبرى دارند.