تدوين خبر اهميت بسيار زيادى در چگونگى ارائه محصول خبر دارد. اگر در اين مرحله مراقبت و دقت کافى نشود، حاصل کار گروه خبرى به هدر مى‌رود. کار تدوين يا مونتاژ فيلم خبرى از سوى مونتور با هماهنگى خبرنگار انجام مى‌شود. ”مونتور فردى است که ضمن شناخت کيفيت هنرى تصوير و صدا يا کاربرد وسايل و تجهيزات و دستگاه‌هاى مونتاژ فيلم و برنامه‌هاى پرتابل آشنائى کامل دارد”، (نظام حقوق و دستمزد صدا و سيما، ۱۸۶).


مونتور در واقع کار بازسازى داستان خبر يا ماحصل رويداد را با کنار هم قرار دادن تصاوير و صداى تهيه شده، براساس يک نظم منطقى از رويداد به‌عهده دارد و حاصل کار او بايد بيان‌کنندهٔ بخش اعظم رويداد براى مخاطب باشد.


به هنگام مونتاژ تصاوير، مونتورها بايد به اصل تطابق تصوير، صدا و نوشتار به‌خوبى توجه کنند و با ارائه تصاوير خبر را مستند کنند؛ از اين‌رو برش‌هاى فيلم (کات) خبر بايد با دقت و تبحر فراوان انجام شوند. از آنجا که تصوير خبرى مجموعه‌اى از شات‌هاى مختف انجام شود که مجموعهٔ آنها بايد به‌طور يک‌پارچه و جامع مفهوم يکسان و انسجام‌دار رويداد را القا کند، در غيراين صورت اگر اين برش‌ها براساس يک نظام مشخص معين کنار هم چيده نشوند، بيننده در درک آن با ابهام مواجه خواهد شد و چه بسا که در بعضى از خبرها نوشتار نافذ باشد، ولى تصوير جذاب نباشد يا برعکس؛ که در هر حال بايد تعادل منطقه‌اى و نظام‌يافته بين صدا و تصوير ايجاد کرد که نقش مونتور بسيار با اهميت است.


کار تدوين فيلم در اتاق تدوين انجام مى‌شود و به گفتهٔ محققان ”در اتاق تدوين همهٔ فعاليت‌هاى فيلم‌سازى جمع شده و به‌صورت الگوئى از تصاوير و صداها در هم بافته مى‌شود و از اين‌رو بهترين مکان براى آموختن فيلم است. تدوينگر غيرماهر مى‌تواند فيلم بسيار خوبى را از بين ببرد، درحالى‌که تدوينگر ماهر مى‌تواند فيلم متوسطى را نجات دهد“، (رابرت تيرل، ژورناليسم تلويزيوني، ۱۱۵).


در تعابير کاملاً مکانيکي، تدوين به موارد زير مربوط مى‌شود (ميلرسون جرالد، فن برنامه‌سازى تلويزيوني، ۱۰۹).


۱. زمان و چگونگى تغيير يک نما به نماى ديگر


۲. سرعت، روش و زمان تغيير تصاوير


۳. ترتيب و طول نماها


۴. حفظ تداوم مناسب صدا و تصوير


اين موارد به‌طور مستقيم بر جذاب بودن و چگونگى تغيير برنامه و تأثير احساسى عوامل تشکيل‌دهندهٔ آن مؤثر هستند. از نظر هنرى امکانات و توانائى‌هاى بالقوهٔ تدوين بسيار گسترده است.