ملاک‌ها و معيارهاى متعددى در يک مجموعه خبرى راديوئى يا تلويزيونى مؤثر هستند و هرچقدر توجه به آنها بيشتر باشد، بخش خبرى مخاطبان بيشترى خواهد داشت از جمله:


- تعداد خبرها


- تنوع خبرها از لحاظ صدا و تصوير


- تنوع موضوعى


- توجه به پهنهٔ جغرافيائى (ملى و فراملّي)


- تدوين مناسب


- ترتيب مناسب


- جلوه‌هاى صوتى و تصويرى


- اهميت خبرها


- اجرا و گويندگى مناسب


تعيين مدت يک بخش خبرى و تعداد خبرهائى که در يک مجموعه خبرى به مخاطبان ارائه مى‌شود بسيار مهم است؛ از اين‌رو سردبيران بايد تلاش کنند در يک بخش خبرى تناسب تعداد و مدت خبرها را رعايت کنند.