”خبر، گزارشى از رويدادهاى واقعى و عينى است که داراى يک يا چند ”ارزش خبري“ باشد. چگونگى ارائه اين گزارش، تحت تأثير عوامل ”درون سازماني“ و ”برون‌سازماني“ شکل مى‌گيرد.“


از اين تعريف پيشنهادي، چنين برمى‌آيد که:


۱. رويدادهاى دنياى خارج، واقعى و عينى است و تخيلى نيست.


۲. رويداد بايد حاوى يک يا چند ارزش خبرى باشد.


۳. خبر، گزارش از يک رويداد است، اما خود آن رويداد نيست.


۴. عوامل مختلف مى‌توانند بر چگونگى انتخاب و نحوهٔ ارائه خبر يک رويداد اثر بگذارند.


۵. خبر يک رويداد هيچ‌گاه از ”عينيت“ مطلق برخوردار نيست، آنچه به‌عنوان خبر ارائه مى‌شود، تنها شمائى از واقعيت‌ها است.