گسترش علوم ارتباطات و نياز بشر به کسب اخبار و آگاهى‌هاى روزمره جهانى در حداقل زمان و ارزش‌گذارى خبر در گذر ثانيه‌ها سبب شده است تا ضمن توسعه سازمان‌هاى ارتباط جمعى (Mass communication organization)، تخصص‌هاى گوناگونى نيز با توجه به اين نيازها به‌وجود آيد.


تشکيلات سازمان وسايل ارتباط جمعى در هر کشور با توجه به نيازهاى فرهنگي-اجتماعى آن به‌وجود آمده است و هرچند که تفاوت‌هائى در ساختار سازمان‌هاى خبرى آمريکا، اروپا آسيا و آفريقا وجود دارد، با اين حال شباهت‌هاى آن نيز کم نيستند. طبعاً سازمان خبرى (News organization)، هر چند گسترده‌تر و عظيم‌تر باشند بى‌شک به تعداد بيشترى از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نيازمند است و به همين دليل از شعبه يا سرويس‌هاى بيشترى بهره مى‌گيرد.


در اين مبحث، نمودار سازمانى تحريريه يک مؤسسه خبرى مورد تعريف و بحث، قرار مى‌گيرد. طبيعى است که تفاوت‌هاى اندکى بين تحريريه سازمان خبرى نوشتارى اعم از روزنامه‌ها و مجله‌ها با سازمان خبرى شنيدارى يا گفتارى وجود دارد. به‌عنوان مثال سرويس فنى در مطبوعات يک وظيفه، و در راديو يا تلويزيون وظيفه ديگرى دارد.