توان همه رسانه‌هاى خبرى بر اين امر استوار است که بر عينيت خبرهائى که انتشار مى‌دهند، بيفزايند و به اين وسيله مخاطبان خود را جذب، جلب و محصور واقعيت‌هاى خبرى سازند. رقابت رسانه‌هاى خبري، مرزهاى متعارف را نورديده و براى جلب مخاطبان افزونتر، در حيطه ملى و فراملى تصاوير را چون عناصرى جاندار و سخنگو به خدمت درآورده‌اند. قدرت جذب تصوير رويدادها و تصويرپردازي، از قالب عکس و واژه فراتر رفته و اينکه هر رويداد خبري، بدون حضور فتوژورناليست‌ها و دوربين‌هاى آنها، عينيت يافته است. خبرگزارى‌ها، تلويزيون و مطبوعات با پديده‌هاى نوينى از گرافيک خود گرفته‌اند. کمتر واقعه‌اى است که اين رسانه‌ها با توجه به ضرورت انعکاس تصوير براى عنينت بخشيدن به آن، بدون گرافيک خبرى اقدام به انتشار کنند. حتى رويدادهائى که نه دوربين عکاسى به آن راه مى‌يابد و نه، فيلمبردار را ياراى حضور در صحنه است. دو هواپيما بر اثر سانحه‌اى در آسمان با يکديگر برخورد مى‌کنند، آدم ربايان در جاده‌اى دور افتاده راه را بر اتومبيلى مى‌بندند و راننده آن را مى‌ربايند، آرايش نظامى نيروها در دريا يا خشکى براى حمله به هدفى شکل گرفته است و در عين حال در هيچ يک از اين وقايع غيرقابل پيش‌بينى يا پنهان نگهداشته شده، خبرنگار عکاس يا فيلمبردارى حضور ندارد، با اين حال گرافيک خبرى به مدد رسانه‌ها مى‌شتابد و تصاويرى پرجاذبه براى عينيت بخشيدن به رويداد خلق مى‌‌شود تا مخاطب، خود را در صحنه واقعه بيابد و آن را حس کند.

کاربرد گرافيک خبرى

از تکنيک‌ها و روش‌هاى مختلفى براى عينيت بخشيدن به خبر، چگونگى مواجه با تراکم مطالب و اخبار، ايجاد جذابيت در اطلاع‌رسانى و بهره‌گيرى از اطلاعات خبرى بيشتر در حداقل زمان (تلويزيون) و ستون (مطبوعات) مى‌توان نام برد.

خبرگزارى‌ها

- ارسال فهرستى از مهم‌ترين اخبار اسامى و جداولى از سابقه خبر


- تهيه خلاصه خبرهاى مهم


- استفاده از ”فلاش“ (Flash) به‌منظور آگاه کردن مشترکين به اينکه ”خبر مهمى در راه است“.

تلويزيون

- ايجاد در خبرنويسى


- ارزيابى قدرت شنيدارى و ديدارى مخاطب از خبر


- بهره‌گيرى از صوت و صداى گيرا


- بهره‌گيرى از چهره‌هاى مناسب براى گويندگى


- بهره‌گيرى از موسيقي

مطبوعات

- تلفيق اخبار


- اخبار کوتاه و خلاصه خبر


- بهره‌گيرى از عکس


- بهره‌گيرى از طرح، نقشه و کاريکاتور خبرى


- بهره‌گيرى از نمودارها و جداول آمارى


تکنيک‌ها و روش‌هاى ياد شده در سرعت بخشيدن به اطلاع‌رسانى و بهره‌گيرى از بيشترين اخبار بسيار مؤثر است، با اين حال بايد به اين نکته اشاره کرد که باز هم مشکل تراکم مطالب وجود دارد، زيرا حذف مرزهاى اطلاع‌رسانى و بهره‌گيرى از تکنولوژى پيشرفته در اين زمينه به اضافه رقابت خبرگزارى‌ها، تلويزيون‌هاى ماهواره‌اى و بنگاه‌هاى سخن‌پراکنى در جلب و جذب مخاطب بيشتر به‌منظور کسب درآمدهاى تبليغاتي، حجم و تراکم اخبار را روزافزون کرده است. با اين حجم از اخبار و رقابت بين رسانه‌هاى ديدارى و نوشتاري، گرافيک خبرى به‌عنوان يک پديده در خدمت اطلاع‌رسانى در مى‌آيد.


گرافيک خبرى در واقع تصويرى از خبر است که قسمتى تا تمام رويداد را نشان مى‌دهد. اين تصوير توسط گرافيست‌هائى که با خبر و زبان خبرى آشنائى دارند ترسيم مى‌شود که اکنون به‌عنوان عضوى از تحريريه‌هاى بزرگ رسانه‌هاى خبرى درآمده‌اند.


گرافيک خبرى در دو مورد اساسى به‌کار مى‌آيد:


۱. عينيت بخشيدن به خبر در قالب تصوير به‌منظور ايجاز و جلوگيرى از تطويل خبر در مقابله با مشکل تراکم مطالب.


۲. عينيت بخشيدن به خبر در قالب تصوير هنگامى که امکان ثبت تصوير رويداد توسط دوربين عکاسى يا فيلمبردارى وجود ندارد.