براساس قانون مطبوعات، متقاضى دريافت پروانه انتشار بايد روش کلى نشريه را در برگ تقاضا مشخص کند. در پروانه انتشار نيز محدودهٔ کارى نشريه تصريح مى‌شود . بنابر همان قانون، نشريه نمى‌تواند از محدودهٔ تقاضا شده و تصريح شده در پروانه انتشار تخطى کند.


صاحب امتياز بنابر علايق، سليقه و همان انديشه نخستين، محدودهٔ انتشاراتى خود را تعيين مى‌کند. رايج‌ترين سرفصل‌ها، از نظر روش نشريه‌ها عبارتند از: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي، هنرى و... صاحب امتياز معمولاً يک، دو يا سه عنوان از اين عرصه‌ها را برمى‌گزيند و وقتى با اين گزينش‌ها موافقت شد، حق ندارد از اين روش‌ها عدول کند. مثلاً نشريه‌اى که روش سياسي، فرهنگى دارد. نمى‌تواند بخش محسوسى از حجم نشريه را به مطالب ورزشى اختصاص دهد. سرپيچى از اين چارچوب نخست با اخطار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مواجه مى‌شود و اگر اين تخطى ادامه يابد، ممکن است به تعطيلى نشريه نيز منجر شود.


بنابراين از وظايف مهم ويراستاران نگاهدارى نشريه، در محدودهٔ روش انتشار است.