رسانه را، پيش از هرچيز يک انديشه و يک فکر پديد مى‌آيد.


هرقدر اين انديشه و فکر، گسترده‌تر و پردامنه‌تر باشد، گروه‌هاى وسيع‌تري٭ از مخاطبان فراگيرد و محکم‌تر باشد، نشريه موفق‌تر خواهد بود. هر نشريه از نظر انديشه غالب و محدودهٔ کاري، از دو نظر بايد اصولى را رعايت کند: روش و منش.


٭ اگرچه آموزه‌هاى ارزش‌هاى خبري. به‌طور انتزاعى هر مورد خبر را دربرمى‌گيرد. اما اين ارزش‌ها، در مورد خط فکرى نشريه نيز قابل تعميم است.