هيچ‌چيز مانند عکس به مطلب حرکت و احساس نمى‌دهد. به‌طورى که مى‌توان گفت: فتوژورناليسم در قلب طراحى روزنامه جا دارد.


عکس‌ها به سه شکل به چاپ مى‌رسند، افقي، عمودى و مربع. افقى طبيعى‌ترين شکل است. عمودي، دراماتيک‌تر از دو نوع ديگر است و مربع شايد نامناسب‌تر از دو شکل ديگر باشد. با اين حال محتواء عکش از شکل آن مهمتر است. به اين دليل، هر عکس را بايد با شرايط خود پذيرفت و از آن به بهترين وجه در صفحه استفاده کرد، شکل آن هرچه مى‌خواهد باشد.