روزنامه‌هاى اوليه:

نخستين روزنامه‌ها بيشتر به يک جزوه يا خبرنامه شباهت داشت و روى کاغذى که قطع آن مانند يک کتاب معمولى کوچک بود، چاپ مى‌‌شد. بيشتر اين‌گونه نشريات خبرهاى خود را پشت سرهم در ستون‌هاى پهن و طولانى مى‌نوشتند، تيترى در کار نبود و از عکس و طرح در حد بسيار کمى استفاده مى‌شد.


با گذشت زمان، روزنامه‌ها با شباهت بيشتر به روزنامه‌هاى واقعى شروع به انتشار کردند، ستون‌ها باريک‌تر شد، نخستين نمونه‌هاى تيتر و تيترهاى يک خطى و يک کلمه‌اى مانند ”اعلاميه“ خود را نمايان ساخت و نخستين آگهى‌ها به درج رسيد.


تمام روزنامه‌هاى قرن ۱۹ ميلادى شباهت بسيارى به يکديگر داشتند. مطالب در ستون‌هاى طولانى و باريک چاپ مى‌شد و خطوط عمودى هر ستون را از ستون ديگر جدا مى‌کرد، از نقشه و نقاشى گاهى براى تزئين صفحات بهره‌گيرى مى‌شد.


در سال‌هاى پايانى قرن ۱۹ ميلادي، روزنامه‌ها شروع به اختصاص دادن فضاى بيشتر براى تيترها کردند و از سوتيتر نيز استفاده مى‌شد. به‌طور مثال روزنامه شيکاگو تريبيون براى تيترها کردند و از سوتيتر نيز استفاده مى‌شد. به‌طور مثال روزنامه شيکاگو تريبيون از ۱۵ سوتيتر مختلف براى انعکاس خبر آتش‌سوزى بزرگ سال ۱۸۷۱ استفاده کرد. نخستين عکس هم در همين سال‌ها در رزونامه‌ها چاپ شد، اما استفاده از عکس در روزنامه‌ها تا سال‌هاى اول قرن بيستم عموميت نيافت.


تا حدود سال ۱۹۰۰ شکل ظاهرى روزنامه‌ها مدرن‌تر شد، تيترها بزرگ‌تر و پهن‌تر و چشمگيرتر شد، سوتيترها شکل بهترى پيدا کرد و طراحى صفحه‌ها، انعطاف‌پذيرتر شد. خبرها مورد تفکيک قرار گرفت (خبرهاى جنائي، ورزشي، خارجى و...) دهه ۱۹۲۰ شاهد ظهور روزنامه‌ها در قطع کوچک (تابلويد Tabloid)، روزنامه‌هاى کوچک نيم صفحه‌اى مملو از عکس و تيترهاى جنجالى بود.


با معيار و ملاک‌هاى امروز حتى خوش ظاهرترين روزنامه‌هاى ۴۰ سال پيش، ساده و قديمى به‌نظر مى‌رسد، با اين حال تحول صفحه‌آرائى از اواخر دهه ۱۹۶۰ تکوين يافت و روش‌هاى فعلى در امر طراحى صفحات در همان سال‌ها، کاربرد داشت. نظير استفاده از عکس‌هاى بيشترى و بزرگتر، تيترهاى صحيح و متين (غير از تيترهاى صفحه اول) و خالى گذاشتن فواصل سفيد بين ستون‌ها به‌جاى کشيدن خطوط عمودى بين آنها. با پيشرفت تکنولوژى چاپ، پيشرفت مطبوعات هم ادامه يافت و در اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادى با استفاده از عکس‌هاى تمام‌رنگى عادى شد و به اين ترتيب دوره‌اى تازه در طراحى روزنامه‌ها آغاز شد.