شرح عکس کاملاً با متن تفاوت دارد و بيشتر روزنامه براى اطمينان از اينکه اين تفاوت براى خوانندگان مشهود باشد، شرح عکس‌ها را با حروف متفاوت با متن مى‌نويسند. برخى از حروف سياه، برخى از ايتاليک و بعضى از حروف نازک استفاده مى‌کنند. حال بايد ديد شرح عکس‌ها را در کجاى عکس‌ها نوشت. در صفحات خبرى شرح عکس را بايد زير عکس نوشت، اما براى تنوع به‌ويژه در صفحات غيرخبري، شرح عکس را مى‌توان در کنار و بين عکس‌ها نوشت.