آنچه مربوط به روزنامه‌نگارى مى‌شود، اين است که خبر درست، روشن و کامل در اختيار مخاطب قرار گيرد، اما اينکه بهترين روش انتقال آگاهى و اطلاعات کدام است و خبرنگار چگونه مى‌تواند آگاهى‌هاى خبرى را به بهترين صورت به مخاطبان ارائه دهد، به روش تنظيم خبر باز مى‌گردد.