- صفت با موصوف در افراد و جمع مطابقت نمى‌کند و مفرد باقى مى‌ماند، مانند:


مردان مؤمن سه برگ کاغذ سفيد
زنان مهربان پنج گوسفند سياه


- اما وقتى تنها صفت را جمع مى‌بنديم که در حکم اسم باشد، مانند:


خوبان (مردم خوب) مهربانان (مردم مهربان)
بدان (مردم بد) سياهان (مردم سياه)
مؤمنان (مردم مؤمن) سفيدان (مردم سفيد)