متن (بدنه) خبر آن قسمت از خبر است که بعد از ليد در سبک هرم وارونه و سبک تاريخى توأم با ليد و پس از مقدمه در سبک تاريخى قرار مى‌گيرد يا نوشته مى‌شود و صرف‌نظر از اندازه (طول) مطلب، متن (بدنه) خبر ناميده مى‌شود. متن خبر ممکن است از يک تا ده‌ها پاراگراف باشد. در سبک هرم وارونه، متن خبر به‌ترتيب اهميت رويداد تنظيم مى‌شود که الزاماً به ترتيبى نخواهد بود که واقعه در اصل اتفاق افتاده است. معمولاً هر پاراگراف مستقل و بيان‌کننده يک نکته مطلب است. در سبک هرم وارونه، خبر با نتيجه‌گيرى يا جمع‌بندى به پايان نمى‌رسد بلکه کم‌اهميت‌ترين مطلب، در پايان خبر قرار مى‌گيرد.

وحدت خبر

يک نوشتار مناسب، قابل درک و مجموعاً ”خوب“ بايد ”وحدت“ داشته باشد و اين نکته در خبر به ”وحدت خبر“ موسوم است. يعنى مطالب با يکديگر هماهنگى لازم را داشته باشند.