شناخت فرستنده پيام يا آن کس که فرآيند ارتباط را به‌منظور انتقال پيام آن فراهم ساخته است، از بسيارى جهات براى محققين دانش اجتماعى حائز اهميت است. زيرا اين افراد عقيده‌سازان (Opinion Makers) واقعى جامعه کنونى جهانى به شمار مى‌آيند، شناخت طرز تلقى‌ها و جهان‌بينى اين انسان‌ها از آن‌رو داراى اهميت است که عقايد و نظرات آنها را به مستمعين خود منتقل مى‌کنند. شناخت موضع طبقاتى اين افراد، نشان‌دهندهٔ ميزان تحرک اجتماعى (Social Mobility) و دوران برگزيدگان (Elite Circulation) در داخل جامعه است. گذشته از اين، حتى شناسائى گذشتهٔ هريک از سرآمدان وسايل ارتباطى (Media Elite) مى‌تواند راهگشاى بسيارى از ويژگى‌هاى جامعه آنان و همچنين جامعه‌اى که آنان بنا مى‌کنند، باشد پس، قبل از همه، محقق ارتباطات جمعى، بايد به شناخت دقيق کسانى بپردازد که سازندگان افکار و انديشه‌هاى ميليون‌ها انسان هستند و به جهت اعتبارى که هم خود شايسته آن بوده‌اند و هم وسايل ارتباط جمعى به آنها تفويض داشته‌اند.