با اينکه دست دادن به هنگام آشنائى با شخصى براى اولين ‌بار، عموماً يک رسم قابل قبول است، در بعضى موقعيت‌ها، شايد صحيح نباشد که شما آغازگر دست دادن باشيد. نظر به اينکه دست دادن يک علامت خوش‌آ‌مد گوئى است، قبل از شروع دست دادن، مهم است که چند سؤال را از خود بپرسيد: آيا از من استقبال مى‌شود؟ آيا اين شخص از ملاقات با من خوشحال است؟ فروشنده‌ها مى‌آموزند که اگر با خريدارى که بدون خبر و بدون دعوت به ملاقاتش رفته‌اند، اول دست بدهند، ممکن است پيامدى منفى به‌وجود بيايد، زيرا خريدار شايد مايل به استقبال از آنها نباشد و بدين‌ترتيب مجبور به انجام کارى شود که دوست ندارد. همچنين، کسانى‌که دچار آرتروز مى‌باشند يا آنهائى که دست‌هايشان ابزار حرفه آنان است، شايد اگر مجبور به دست دادن شوند، حالت تدافعى بگيرند. به فروشنده‌هاى کارآموز آموخته مى‌شود که در چنين موقعيت‌هائى بهتر است که منتظر شوند تا طرف مقابل پيش‌دستى کند و اگر نکرد، سر خود را به علامت سلام تکان دهند.