فرض کنيد براى اولين ‌بار با اشخاصى آشنا شده‌ايد و طبق رسم هميشگى براى اداى احترام با يکديگر دست مى‌دهيد. با اين کار يکى از سه نگرش اساسى از طريق دست دادن انتقال پيدا مى‌کند که عبارتند از سلطه‌گرانه: ”اين شخص سعى مى‌کند بر من مسلط باشد. بهتر است مراقب باشم“، تسليم‌آميز: ”من مى‌توانم بر اين شخص مسلط باشم. او طبق خواسته من عمل مى‌کند”، و برابر ”من اين شخص را دوست دارم. با هم سازگار خواهيم بود“. اين سه نگرش مى‌تواند ناآگاهانه انتقال پيدا کند و يا تمرين و کاربردى آگاهانه روش‌هاى دست دادن که مى‌تواند يک اثر فورى بر شخص داشته باشد. اطلاعات اين بخش نمايانگر گوشه‌اى از نتايج مطالعات مستند روش‌هاى کنترلى دست دادن است.


نگرش سلطه‌گرانه، با برگرداندن دست، به‌طورى که در هنگام دست دادن، کف دست به ‌سمت پائين باشد انتقال پيدا مى‌کند (شکل کنترل را به‌دست گرفتن) نيازى نيست که کف دست مستقيماً رو به زمين باشد، اما نسبت به کف دست شخص، مى‌بايد به سمت پائين باشد و اين براى او بدين معنى خواهد يود که شما مايليد در رابطه‌تان کنترل و سلطه داشته باشيد. مطالعات انجام شده روى پنجاه‌و‌چهار مدير ارشد موفق نشان داد که نه تنها ۴۲ نفر آنها آغازگر دست دادن بودند، بلکه از روش سلطه‌گرانه نيز استفاده نمودند.


کنترل را به‌دست گرفتن
کنترل را به‌دست گرفتن

همان‌طور که يک سگ براى نشان دادن حالت تسليم به پشت غلت مى‌خورد يا گردن خود را جلو مى‌آورد، انسان از کف دستى که رو به بالا است، براى نشان دادن تسليم به ديگران استفاده مى‌کند.(شکل ارائه کنترل). اين حرکت به‌خصوص زمانى مهم است که مى‌خواهيد طرف مقابل کنترل داشته باشد يا احساس کند که بر وضعيت مسلط است.


ارائه کنترل
ارائه کنترل

البته، با اينکه دست دادن با کف دست رو به بالا نشانگر تسليم است، موقعيت‌هاى متعادل‌ترى نيز شايد وجود داشته باشد که بايد آنها را در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، شخصى که از آرتروز دست رنج مى‌برد، ناچار است به‌علت وضعيت خود کم‌تر فشار بياورد، لذا برگرداندن کف دست او به حالت تسليم، بسيار آسان است. افرادى که در حرفه خود از دست‌هايشان استفاده مى‌کنند، مانند جراحان و هنرمندان و نوزادگان نيز شايد در دست‌ دادن کم‌تر فشار بياوردند و اين فقط به‌خاطر مراقبت از دست‌هاى آنها است. اشارات و حرکاتى که پس از دست دادن دنبال مى‌شوند، راهنمائى‌هاى بيشترى براى سنجش شخص مطيع از علائم سلطه‌پذير استفاده مى‌کند و شخص سلطه‌گر علائم پرخاشگرانه‌ترى به‌کار مى‌برد.


زمانى‌که دو شخص سلطه‌گر با يکديگر دست مى‌دهند، يک مبارزه نمادين روى مى‌دهد، در حالى‌که هر يک سعى مى‌کند کف دست ديگرى را به حالت تسليم برگرداند، کف دست هر دو در يک حالت عمودى قرار مى‌گيرد و هر يک حس احترام و تفاهم را به ديگرى انتقال مى‌دهد (شکل دست دادن مردانه). اين روش گرفتن دست به‌طور عمودي، روشى است که يک پدر زمانى‌که مى‌خواهد به پسرش ”دست دادن مثل يک مرد“ را ياد بدهد، از آن استفاده مى‌کند.


دست دادن مردانه
دست دادن مردانه

زمانى‌که با يک شخص سلطه‌گر روبه‌رو مى‌شويد، نه تنها مشکل مى‌توان کف دست او را به ‌حالت تسليم برگرداند، بلکه انجام اين عمل بسيار واضح است. روش ساده‌اى براى خنثى‌کردن دست دادن سلطه‌گرانه وجود دارد که علاوه ‌بر برگرداندن کنترل به ‌سمت شما، با تجاوز به حريم شخصى طرف مقابل، او را ناراحت مى‌کند. براى آموختن اين روش ”خلع سلاح“ بايد به تمرين جلو آوردن پاى چپ خود در حالى‌که دست خود را براى دست دادن جلو مى‌آوريد، بپردازيد. (شکل او دست مى‌دهد و با پاى چپ، به‌جلو قدم برمى‌دارد). سپس پاى خود را به جلو بياوريد و روبه‌روى او به سمت چپ حرکت کنيد و وارد حريم شخصى‌ او شويد (شکل او پاى سمت راست خود را به جلو مى‌آورد و به داخل حريم صميمى (خصوصي) مرد ديگر وارد مى‌شود، لذا روش دست دادن را به حالت عمودى در مى‌آورد ). حال، پاى چپ خود را به‌طرف پاى راست بياوريد تا اين حرکت کامل شود، سپس با او دست بدهيد.


به مرد سمت راست، دست سلطه‌گر ارائه مى‌شود.
به مرد سمت راست، دست سلطه‌گر ارائه مى‌شود.

او دست مى‌دهد و با پاى چپ، به جلو قدم برمى‌دارد.
او دست مى‌دهد و با پاى چپ، به جلو قدم برمى‌دارد.

او پاى راست خود را جلو مى‌آورد و به داخل حريم صميمى (خصوصي) مرد ديگر وارد مى‌شود، لذا روش دست دادن را به حالت عمودى درمى‌آورد.
او پاى راست خود را جلو مى‌آورد و به داخل حريم صميمى (خصوصي) مرد ديگر وارد مى‌شود، لذا روش دست دادن را به حالت عمودى درمى‌آورد.

اين شيوه باعث مى‌شود که حالت دست دادن طرف مقابل به حالت تسليم برگردد. همچنين باعث مى‌شود که با ورود به حريم خصوصى او، کنترل به‌دست شما بيفتد. شيوه دست دادن خود را بررسى نمائيد و مشخص نمائيد که هنگام دست دادن، با پاى چپ به‌جلو مى‌رويد يا با پاى راست. اکثر مردم راست پا هستند، از اين رو زمانى‌که با شخصى سلطه‌گر رو‌به‌رو مى‌شوند در وضعيت نامطلوبى قرار مى‌گيرند زيرا انعطاف کم يا فضاى اندکى براى حرکت کردن در قلمرو مصاحفه دارند، لذا شخص ديگر کنترل را به‌دست مى‌گيرد. به تمرين دست دادن با جلو گذاشتن پاى چپ بپردازيد، متوجه مى‌شويد که خنثى کردن يک شخص سلطه‌گر و در دست گرفتن کنترل، نسبتاً ساده است.