آيا تاکنون حس کرده‌ايد شخصى که شما با او مشغول صحبت‌کردن هستيد، ترجيح مى‌دهد جاى ديگرى باشد گرچه به‌نظر مى‌رسد از حضور شما لذت مى‌برد؟ يک تصوير ثابت از چنين صحنه‌اى احتمالاً موارد زير را نمايان مى‌کند:


- سر شخص به سمت شما برگشته و نشانه‌هاى صورت مانند لبخندزدن و سر تکان دادن نمايان است.


- بدن‌ و‌ پاهاى شخص به سمت ديگرى دور از شما، احتمالاً به سمت شخصى ديگر يا در خروجى است. جهتى که يک شخص پاها يا تنه خود را به آن‌سو گرفته، مسير ترجيحى او را نشان مى‌دهد.


(شکل بدن نشانگر مسير مورد علاقهٔ ذهن است) دو مرد را که در آستانه در ايستاده‌‌اند، نشان مى‌دهد. مرد سمت چپ سعى مى‌کند توجه ديگرى را جلب کند، اما شنونده مايل است در جهتى که بدان اشاره دارد، حرکت کند، گرچه سر او برگشته تا حضور مرد ديگر را تصديق کند. تنها زمانى‌که مرد سمت راست بدن خود را به سمت ديگرى بچرخاند، يک مکالمهٔ جالب و دو جانبه انجام‌پذير است.


بدن نشانگر مسير مورد علاقهٔ ذهن است
بدن نشانگر مسير مورد علاقهٔ ذهن است

اغلب در طول مذاکرات مى‌توان متوجه شد که وقتى يک شخص تصميم به ختم مذاکره گرفته يا مى‌خواهد محل را ترک کند، بدن خود را برمى‌گرداند يا پاهاى خود را مى‌چرخاند تا به سمت نزديک‌ترين در خروجى اشاره کند. اگر در طول يک برخورد رودررو متوجه اين علائم شديد، بايد کارى انجام دهيد که باعث شرکت يا علاقه‌مندشدن طرف مقابل گردد يا اينکه به ميل خود مکالمه را خاتمه دهيد. اين کار به شما اجازه مى‌دهد کنترل را در دست داشته باشيد.