حال که کودک در حال رشد شما کاملاً متحرک شده؛ ياد گرفته راه برود، همچنين چربى‌هاى اضافى دور پاهاى او که حرکات پاهاى او را محدود مى‌کرد از بين رفته است، حالت‌هاى متنوعى از حرکات پا براى او قابل انجام مى‌گردد که هرکدام از آنها قسمتى از ارتباط غيرکلامى آن را تشکيل مى‌دهد.

درحالى‌که ايستاده، اين پا و آن پا مى‌کند

اين وضعيت احتمالاً بدين معنا است که او خسته مى‌باشد و خواهان تغيير در موقعيت است و يا اينکه ناکامى‌هاى او افزون گشته، مى‌خواهد قبل از اين‌که بى‌قرار شود براى سبک ساختن آن کارى کند.

در حالى‌که روى صندلى نشسته، پاها به شکل متقاطع مى‌باشد

با خود راحت و آرام است، به‌ويژه اگر اين حالت در هنگام تماشاى تلويزيون يا در هنگام گپ زدن با شما يا دوست او مورد استفاده قرار گيرد. او عصبى نيست و احساس خوبى دارد. اگرچه گاه‌گاهى پاهاى خود را عوض مى‌کند.

پاها به شکل متقاطع همراه با وضعيت دست به سينه

اين يکى از پرخاشگرانه‌ترين و دفاعى‌ترين حالت‌هائى است که يک کودک مى‌تواند دقيقاً بدون گفتن حتى يک کلمه به‌خود بگيرد. اگر تظاهرات چهره‌اى او همراه با پيشانى چين خورده و اخم‌آلود باشد، پرخاشگرى مورد تأکيد بيشترى قرار مى‌گيرد.

ايستاده و با يک پا پشت پاى ديگر را مالش مى‌دهد

در مورد چيزى احساس شرمندگى مى‌کند اما نمى‌خواهد آن را قبول کند. اين وضعيت همچنين به اين معنا است که آشفته بوده، مطمئن نيست چه نوع رفتار و عملى را انجام دهد.

کف اتاق يا روى لبهٔ يک صندلى با پاهاى کاملاً باز نشسته

در اين لحظه به فضاى شخصى احتياج دارد. پاهاى باز او براى هر کسى که ممکن است به فکر نشستن در کنار او باشد، علامت ”دور شويد“ مى‌باشد.

به‌وسيلهٔ پاها لگدزدن يا شديداً فشار وارد آوردن

اگرچه ممکن است به‌معناى يک عمل بازى‌گوشانه باشد، اما احتمال اينکه معناى آن وضعيت غيرقابل انکار خشونت باشد نيز هست که فرصت رهاسازى مستقيم خشم درونى او را نيز فراهم مى‌کند. لگدهاى او ممکن است مستقيماً به‌طرف کودک ديگر يا شيء ديگر باشد.