به فاصلهٔ کمى پس از تولد، يک نوزاد مى‌تواند نسبت به لمس شدن به‌وسيلهٔ قلم‌موهائى با ضخامت‌هاى گوناگون، واکنش‌هاى متفاوتى نشان دهد. همچنين او مى‌تواند به جريان دميده شدن هوا آنچنان ظريف پاسخ دهد که حتى يک بزرگسال نيز به زحمت مى‌تواند آن را کشف کند. اگرچه هنوز نمى‌تواند احساس پيش‌رفته‌اى از تعادل داشته باشد، اما اگر ناگهان او را به دور خود بچرخانيد آشفته خواهد شد و اگر او را در حالتى عجيب و غيرعادى قرار دهيد، تلاش مى‌کند سر خود را راست نگه دارد.

چنگ زدن

انگشت خود را در کف دست کودک نوزاد خود بگذاريد، خواهيد ديد که انگشتان او به دور انگشت شما حلقه خواهد زد و حتى آنقدر محکم که ممکن است بتوانيد او را آنقدر بکشيد که در حالت نشسته و يا ايستاده قرار گيرد.

گرفتن

يک نوزاد اشيائى را که در مقابل او باشند به شکل هدفمند مى‌گيرد. البته دستان او بايد آنقدر به شىء نزديک باشد تا بتواند با آن تماس برقرار کند. در يکى از تحقيقات اخير، نوزادان عينک‌هاى ويژه‌اى به چشم داشتند که آنها را دچار خطاى حسى مى‌کرد به‌گونه‌اى که احساس مى‌کردند شىء در دسترس آنها قرار دارد؛ آنها موقعى که متوجه مى‌‌شدند نمى‌توانند آن شيء را به چنگ آورند، گريه سر مى‌دادند.