فارسال شهرى است در ناحيه تسالى در جنوب شبه جزيره يونان که در ۴۸ قبل از ميلاد ژول‌سزار قيصر در اين محل پومپه را شکست داد. روميان و گلوآها نوعى تلگراف اختراع کردند که گرچه ابتدائى بود اما از چاپارها و سوارکاران خيلى سريع‌تر بود. اين تلگراف عبارت بود از مشعل‌هائى که شب‌ها ظاهر مى‌ساختند و طبق علائم و قرارداهائى که داشتند به‌وسيله آن پيام رد و بدل مى‌کردند و پيام‌ها از تپه‌اى به تپه ديگر منتقل مى‌شد. با همين روش آگاممنون پادشاه افسانه‌اى کشور ميسن در يونان تصرف شهر تراوا را به کلينتم نستر (Clitemnestere) همسر او اطلاع داد. گلوآها با اين روش توانستند در کمتر از دوازده ساعت پيامى را که از اورلئان صادر شده بود به ژرگووى (Gergovie) ناحيه‌اى در فرانسه برسانند.