نويسنده فاضل رومى مارکوس ترنتيوس وارو (۱۱۶ - ۲۷ق.م.) مجموعه‌اى از فنون آزاد، دستور زبان فن بيان يا بلاغت، نطق، حساب و هندسه، موسيقى و اخترشناسي، کوشش‌هاى بشر، تاريخ نيمه اساطيرى يونانيان و روميان و غيره را در چند اثر دانش‌نامه گونه دايرةالمعارف فراهم آورد.