بزرگ‌ترين دايرةالمعارف جهان که تاکنون تأليف شده ”کتاب بزرگ“ است که در آغاز قرن پانزدهم انتشار يافت. متأسفانه فقط قسمت کوچکى از ۲۲۹۳ فصل آن باقى‌مانده است. اين فصل در سال ۱۹۶۳ منتشر شد.