در برخى از موارد، از انگيزه‌هايى چون همدم‌يابي، يافتن موضوعى براى صحبت و الگو قرار دادن رهبران فکرى جامعه براى روى آوردن به رسانه نام برده‌اند. در اينجا به هريک از اين انگيزه‌ها، نتايج کلى و احتمالاً تعميم‌پذيرى تحقيقات انجام شده در اين زمينه و ارتباط اين انگيزه‌ها با ديگر انگيزه‌هاى استفاده از رسانه پرداخته مى‌شود.