منوچهر مطیعی تهرانی

نعره‌کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به‌خاطر پرخوری و زود خوابیدن است. بسیاری از اشخاص، به‌خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی برای بیدار‌ماندن، با معده پر می‌خوابند و خواب می‌بینند که بختک روی آنها افتاده و به‌خاطر رهائی از بختک، نعره می‌کشند و با وحشت از خواب می‌پرند. این نوع خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید.