منوچهر مطیعی تهرانی

سوت در خواب‌های ما خدمتکار است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که کار نمی‌کند ولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد. در واقع کسی است که احتمالاً یک‌بار در سال کاری به او ارجاع می‌شود اما زحمت و سرو صدای او خیلی بیش از کسانی است که فعالانه تلاش و کار می‌کنند. چنانچه در خواب ببینید سوت دارید یا کسی به شما داده یا از دکان خریده‌اید در بیداری با چنین شخصی رو‌به‌رو خواهید شد. صدای سوت اگر بلند و گوشخراش باشد خبر بد است. خبری است ناخوشایند و ناگهانی که به شما می‌دهند و موجب تکدر و ملال خاطرتان می‌گردند ولی ار صدای سوت ضعیف باشد بدگوئی و غیبت است که پشت سر شما می‌کنند. اگر در خواب ببینید که خودتان سوت می‌زنید و این کار را با دهان و لب خود انجام می‌دهید دروغ خواهید گفت یا سخنی زشت بر زبان خواهید آورد که مستوجب ملامت و شماتت می‌شوید. اگر سوت را با وسیله‌ای انجام دادید و خود شما عامل سوت‌زدن بودید در گناه مشترک خواهید بود.