منوچهر مطیعی تهرانی

راسو از پستانداران جونده صحرائی است که از موش بزرگ‌تر و از خرگوش کوچک‌تر است. دیدن راسو در خواب رو‌به‌روئی با دزد است. اگر دیدید راسوئی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می‌کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی‌آنکه خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می‌برد. معبران عموماً راسو را دزد تعبیر کرده‌اند. اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می‌دهید در واقع مال خود را به کسی می‌دهید که اگر هم ندهید او می‌دزدد و می‌برد. اگر دیدید راسوئی را شکار کردید و کشتید انسان بد‌نیت و کج‌دستی را از خود می‌رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.