منوچهر مطیعی تهرانی

موم از عسل حاصل می‌شود و عسل نیز در خواب‌های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به‌شرطی‌که جسمی که می‌بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می‌شود ولی در اینکه باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.