منوچهر مطیعی تهرانی

وافور‌کشیدن در خواب، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می‌شود بیننده خواب، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است.