منوچهر مطیعی تهرانی

چنبره لنگ یا پارچه‌ای است که ابتدا تاب می‌دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می‌پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک به وجود می‌آورند. در قدیم طبق کش‌ها از آن استفاده می‌کردند و روی سر خود می‌نهادند که طبق به سرشان فشار وارد نیاورد. چنبره امروز مصرف ندارد مگر نوعی از آن که زنان عشایر و روستایی برای حمل دیگ‌های شیر و ماست و دوغ روی سر می‌نهند و به کار می‌برند لذا بعید به نظر می‌رسد کسی در خواب چنبره ببیند ولی اگر دیده شد برای مردان پیچیدگی کار است و گم شدن سر رشته کار و زندگی و برای زنان حقد و حسد و کینه زنانه که در هر دو صورت دیدنش در خواب میمون و مبارک نیست و در اینجا فقط برای این که چیزی از قلم نیفتاده باشد به تعبیر آن پرداختیم.