منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی‌رسد. اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می‌شود. اگر کسی را که می‌بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می‌یابید. دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می‌گوید عملی خلاف انجام می‌دهید. اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می‌شوید. اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می‌شوید و اگر لکه‌ای بر سینه شما بود به شما تهمت می‌زنند.