منوچهر مطیعی تهرانی

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل‌خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود. معبران کهن نوشته‌اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست‌تر است. زنی اگر در خواب ببینید که جارو می‌کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می‌گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید. جاروی دسته‌دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می‌شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می‌راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می‌راند غم و اندوه را از شما می‌راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می‌کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه‌ای گرد می‌آورید پول جمع می‌کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می‌رسد مشروط بر این که دور نریزید.