منوچهر مطیعی تهرانی

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به‌خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می‌دهد و در خواب دیدنش نیکو است.